Dojazd do osiedla zimą

dojazd osiedle Riviera Park Morelowa

W grudniu ruszają odbiory drugiego etapu inwestycji Riviera Park. Mieszkańcy skarżą się na słaby dojazd, a w zasadzie to jego brak.  Dział relacji z klientami rozsyła pismo, w którym deklaruje dokładanie wszelkich starań w celu wybudowaniu docelowego układu infrastruktury drogowej wokół osiedla. 13 grudnia odbyło się spotkanie dewelopera z burmistrzem. Marvipol wychodzi z inicjatywą zorganizowania trójstronnego spotkania z przedstawicielami mieszkańców. Do wytypowania reprezentacji ust

Warszawa 11.12.2O18 r.
Marvipol Development Riviera Park Sp. z o.o. Ul. Prosta 32 Warszawa
Zarząd Dzielnicy Białołęka
Dotyczy: wniosku o zawarcie umowy w sprawie budowy dróg gminnych 2KDD, 4KDD, 6KDD oraz przebudowy ul. Płochocińskiej
W związku z korespondencją prowadzoną przez Zarząd Dzielnicy Białołęka z przyszłymi i obecnym właścicielami lokali osiedla Riviera Park, a także odpowiedziami wystosowanymi do Radnych Dzielnicy Białołęka w sprawie braku podpisanej umowy w w/w. zakresie, Spółka czuje się zobowiązana do wyjaśnienia istotnych kwestii poruszanych w tej sprawie:
1) Spółka złożyła dwa odrębne wnioski o zawarcie umów: pierwszy (złożony ponad 2,5 roku temu ) wniosek dotyczył budowy dróg gminnych 2KDD, 4KDD i 6KDD i został skierowany do Zarządu Dzielnicy Białołęka. Drugi wniosek dotyczył wykonania przebudowy skrzyżowania ul. Płochocińskiej i ul. Krzyżówki i został skierowany do ZDM.
2) Kwestia wydania decyzji zrid nie dotyczy budowy dróg gminnych 2KDD, 4KDD i 6KDD, zatem nie ma przeszkód prawnych do podpisania umowy w tym zakresie. Spółka wielokrotnie prosiła o podpisanie takiej umowy, a co więcej, taka propozycja umowy została przygotowana przez UD Białołęka i przekazana do Spółki, jednak z powodu decyzji Pani Prezydent o powiązaniu obu wniosków, przy jednoczesnym ustaleniu braku potrzeby realizacji przebudowy ul. Płochocińskiej w trybie ZRID, do jej podpisania nie doszło.
3) Spółka podkreśla, że kwestia realizacji dróg gminnych 2KDD, 4KDD i 6KDD pozostaje wyłączną domeną UD Białołęka, która odmawia podpisania umowy w tym zakresie, warunkując to podpisaniem umowy na przebudowę ul. Płochocińskiej w trybie specustawy drogowej. Zdaniem Spółki takie działanie jest pozbawione podstaw prawnych.
Na prośbę spółki, UD Białołęka kilkukrotnie przesyłał drafty umów, których treść była uzgadniana z ZDM, gdzie nie było obowiązku uzyskania ZRID. Co więcej, zarówno ZDM jak i UD Białołeka potwierdziły że nie ma formalnego powodu dla którego nie można wykonać przebudowy Płochocińskiej w trybie pozwolenia na budowę. Tym samym twierdzenie o informowaniu przez ZDM i UD Białołęka o braku innej drogi niż tryb specustawy drogowej dla przebudowy Płochocińskiej jest niezgodne ze stanem faktycznym. Podkreślić należy, że zarówno ZDM, jak i UD Białołęka potwierdziły brak przeszkód do realizacji robót budowlanych w trybie pozwolenia na budowę, czego dowodem są projekty umów przekazywane Spółce, a także informacje przekazywane przedstawicielom Spółki na wspólnych spotkaniach.
5) Kwestia realizacji przebudowy skrzyżowania podnoszona przez Miasto (jak również zawarta w odpowiedzi na interpelację Pana Korowaj) dotyczy trzech różnych aspektów: a. możliwości wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie samej drogi b. regulacji stanu prawnego gruntów pasie drogowym ul. Płochocińskiej c. wydzielenia geodezyjnego budynku socjalnego należącego do UD Białołęka, leżącego w pasie drogowym ul. Płochocińskiej.
Realizacja robót budowlanych (wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę) wymaga wyrażenia zgody przez ZDM oraz Miasto Stołeczne Warszawa zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. W oczywisty sposób brak woli ze strony Miasta na wyrażenie zgody w tym zakresie (brak woli do podpisania umowy dającej takie prawo) uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Powyższa uwaga dotyczy również braku zgody Dzielnicy na wykonanie połączenia 6KDD ( w pozostałym zakresie grunt należy do Spółki).
Kwestia regulacji stanu prawnego nie jest częścią wykonywania robót budowlanych i nie jest zadaniem Spółki , a tym samym wyjaśnienie UD Białołęka (vide interpelacja do Pana ) że podwyższa to koszty realizacji jest oczywistym nadużyciem. Przerzucenie na Spółkę konieczności zapłaty za odszkodowanie za grunty w istniejącym pasie drogowym ul. Płochocińskiej, przy jednoczesnym przejęciu gruntów od Spółki za symboliczną złotówkę wraz z naniesieniami w postaci wykonanych dróg jest nieuzasadnione.
Regulacja stanu prawnego może zostać przeprowadzona już po wybudowaniu skrzyżowania, o ile zainteresowane strony wyrażą taką wolę i już bez udziału dewelopera.
Koszt regulacji stanu prawnego działek, nie jest potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych, a zatem oczekiwanie Miasta w tym zakresie wykracza poza kwestie wynikające z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.
Najczęściej akcentowany aspekt braku wydzielenia budynku należącego do M. st. Warszawy na działce nr 74, również nie jest przeszkodą do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania robót budowlanych.
Spółka nie otrzymała żadnej informacji, jaki projekt podziału był przedmiotem postępowania Biura Geodezji i Katastru, kiedy zostało ono wszczęte, jak również nie przekazano Spółce postanowienia z negatywnym stanowiskiem urzędu.
Wbrew wielokrotnym twierdzeniom zawartym w korespondencji kierowanej do mieszkańców oraz radnych, Spółka przedstawiła (przesłano drogą mejlową 3.10.2018r.) projekt podziału i wydzielenia działki nr 74 na działkę drogową oraz działkę zabudowaną budynkiem. Wskazała również możliwy tryb podziału w tej sprawie.
Powielane informacje dotyczące negatywnego stanowiska Biura Geodezji nie zostały przesłane Spółce wraz z informacją czego (jakiego projektu podziału) dotyczą zastrzeżenia. Nie przekazano informacji czy przedstawiony projekt podziału w trybie wskazanym przez Spółkę, był oceniany przez Biuro Geodezji. Tym samym niezrozumiałym jest twierdzenie o braku możliwości dokonania podziału, skoro Dzielnica (jako jedyna uprawniona do tego) nie wystąpiła z wnioskiem o dokonanie podziału działki.
6) Pomimo wniosków o dokonanie uzgodnień projektu budowlanego dla budowy dróg gminnych, UD Białołęka odmawiał takich czynności uzasadniając to brakiem umowy drogowej. Brak technicznych uzgodnień niezbędnych do zatwierdzenia projektu stanowi o złej woli UD Białołęka, gdyż z przepisów nie wynika konieczność uprzedniego zawarcia umowy drogowej.
7) Pomija się istotny aspekt możliwości zawarcia umowy dwustronnej Spółka —UD Białołęka, gdzie kwestia podziału działki 74 nie jest żadną przeszkodą do realizacji dróg.
Podkreślić należy, że korespondencja kierowana do mieszkańców zawiera wiele informacji, które są niepełne i nie zawierają istotnych danych, które mają znaczenie dla oceny całości sprawy.
Ewidentna opieszałość UD Białołęka w rozmowach ze Spółką nie pozwala oceniać takiej formy komunikowania i przekazywanych informacji (z pominięciem Spółki) jako nierzetelnych, ukierunkowanych na przerzucenie odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy na Spółkę.
W uzupełnieniu powyższego Spółka podnosi co następuje:
– nadal chce wybudować cały niezbędny układ komunikacyjny osiedla wraz z przebudową skrzyżowania ul. Krzyżówki oraz ul. Płochocińskiej,
– nadal jest gotów do poniesienia kosztów robót budowlanych oraz przekazania terenów przeznaczonych pod drogi za symboliczną cenę, rezygnując z należnych odszkodowań.
Z uwagi na powyższe, wnosimy o pilne podpisane stosownej umowy umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę.

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: